Descripción dos servizos que se inclúen nos Plans

 • Cambios ao mes: Número máximo de veces nun mes que se pode modifica-la información descriptiva de todos os punto de interés, eventos e arquivos asociados ao contrato.
 • Puntos de interese: Cada Punto de Interese (en adiante PdI) será aquela ubicación que os visitantes poden atopar útil ou interesante, como poderían ser os parques, miradores, museos, bares, restaurantes, hoteles, etc. Esta característica indica cantos PdI se poden definir.
 • Aplicacións por Punto de Interese: Os PdI publicanse en Aplicacións. Esta asociación pode realizarse por proximidade (un concello ou comarca, por exemplo), temática (hostelería) ou outros criterios e, ainda que a elección das Aplicacións donde publicar un PdI é libre ao usuario, si o PdI a publicar non se axusta ao criterio polo que se agrupa a Aplicación, poderíase requerir a desasoción do PdI coa Aplicación (por exemplo, sería valido un PdI que un concello estéa publicado tamén na aplicación doutro concello cercano, sempre que a localización do PdI sexa a real). Esta característica indica o número máximo de Aplicacións diferentes nos que se pode publicar cada PdI do contrato.
 • Eventos ao mes: Cada PdI pode ter asociados varios eventos, por exemplo, un concerto, unha inauguración, unha festa, unha oferta promocional ou calquera outra actividade ou acto asociados ao PdI. Esta característica refirese á cantidade máxima de eventos que se poden definir ao mes, independentemente das datas de inicio e fin que se seleccionen para cada un dos eventos.
 • Marcador destacado: Esta característica permite que os PdI do contrato resalten no mapa con respecto aos PdI normales, cambiando o tamaño e o formato.
 • Posicionamiento en búsquedas: Esta característica permite que os PdI se posicionen nun lugar preferente nos resultados das búsquedas.
 • Fotos por cada Punto de Interese: Número máximo de fotos que un PdI pode ter asociado en cada momento. As fotos dos eventos computaránse a parte.
 • PDF por cada Punto de Interese: Número máximo de documentos de tipo PDF que un PdI pode ter asociado en cada momento, por exemplo, información, cartas, noticias, ofertas, etc. Os documentos dos eventos computaránse a parte.
 • Vídeos por Punto de Interese: Número máximo de vídeos que un PdI pode ter asociado en cada momento. Os vídeos dos eventos computaránse a parte.
 • Fotos por cada Evento: Número máximo de fotos que un evento pode ter asociado en cada momento.
 • PDF por cada Evento: Número máximo de documentos de tipo PDF que un evento pode ter asociado en cada momento.
 • Vídeos por cada Evento: Número máximo de vídeos que un evento pode ter asociado en cada momento.
 • Alertas por contrato: As alertas son as notificacións sobre un evento que se poden enviar aos usuarios das aplicacións móbiles -que se suscribisen voluntariamente ao PdI ou á categoría á que pertenza o PdI- para, así, darlle máis visibilidade ao evento. Cando se lanza unha alerta esta pode chegar aos dispositivos de moitos suscriptores, pero solo se contabilizará como unha alerta, independentemente da cantidade de usuarios que a reciban. Esta característica limita o número máximo total de alertas que se poden enviar dende o inicio ata o final do contrato.
 • Alertas por evento: Esta restricción diferenciase da de "Máximo de alertas por contrato" no senso que se refire a alertas por un único evento. A restricción realizase para evitar que os usuarios dos dispositivos desactiven a recepción de alertas, por saturación.
 • Para o cálculo das restriccións "Número de cambios mensuales permitidos" e "Máximo de eventos mensuales", os meses pode que non se contabilicen dende o día 1 de cada mes, senon que dependerá da data da primeira factura, a cual podería ser o día 1 ou non.